Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Mes, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta UAB „Hitech“, šia asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Duomenų tvarkymo politika) nustatome pagrindines gaires ir nuostatas, kurių mes įsipareigojame laikytis ir vykdyti tvarkydami mums patikėtus ar kitaip surinktus fizinių asmenų (duomenų subjektų) asmens duomenis.

Šiame dokumente pateikiami glausti atsakymai į tokius klausimus:

 • kokiais duomenų tvarkymo principais mes vadovaujamės?
 • kaip mes renkame asmens duomenis?
 • kokius duomenis ir kokiems tikslams mes renkame?
 • kaip ilgai mes tvarkome duomenis?
 • kam mūsų tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti?
 • kaip mes užtikriname mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą?
 • kokias teises turi duomenų subjektai?
 • kaip įgyvendinti teisę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo?

Duomenų tvarkymo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugai taikytinais teisės aktais.

Mes pasiliekame teisę bet kada vienašališkai savo nuožiūra keisti šią Duomenų tvarkymo politiką paskelbdami naują jos tekstą savo interneto svetainėje.

Kokiais duomenų tvarkymo principais mes vadovaujamės?

Tvarkydami asmens duomenis mes įsipareigojame vadovautis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnyje įtvirtintais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais, pagal kuriuos asmens duomenys turi būti:

 • duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento

numatytas išimtis;

 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant nusistatytų tikslų;
 • nuolat tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne

ilgiau, nei tai yra būtina iš anksto nusistatytais tikslais (su Bendrajame duomenų

apsaugos reglamente numatytomis išimtimis);

 • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas techninis ar organizacines priemones

būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kaip mes renkame asmens duomenis?

Priklausomai nuo duomenų pobūdžio ir jų tvarkymo tikslų mes asmens duomenis renkame:

 • tiesiogiai iš duomenų subjekto, jam pateikiant savo asmens duomenis (pavyzdžiui duomenų subjektui užpildant (popieriuje ar elektroniniu būdu) atitinkamas sutarčių grafas (dalis, formas), atitinkamus interneto svetainės laukus, pateikiant dokumentų kopijas);
 • esant pagrįstam poreikiui – iš įvairių viešai prieinamų šaltinių (pavyzdžiui, rekvizitai.lt ir kt.).

Kokius duomenis ir kokiems tikslams mes renkame?

Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslų mes, pasiremdami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalyje numatytomis nuostatomis, renkame ir tvarkome tokius žemiau nurodytus asmens duomenis

Su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusius duomenis

Duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis

Tam, kad galėtume sudaryti paslaugų teikimo, prekių pardavimo ar kitokią sutartį su duomenų subjektu ir ją vykdyti (teikti paslaugas ir prekės, atlikti darbus), taip pat vykdyti finansinę apskaitą (išrašyti sąskaitas, rinkti ir saugoti teisės aktų nustatytą finansinės atskaitomybės informaciją), apmokėjimo už paslaugas kontrolę, teikti su sudaryta sutartimi susijusią informaciją (apie sutarties sąlygų pasikeitimus ir kt.), mes turime žinoti atitinkamus duomenis. Tuo tikslu mes tvarkome šiuos duomenis:

– bendrąją informaciją apie duomenų subjektą, kaip sutarties šalį, kurią mes prašome pateikti sutarties sudarymo metu:

 • vardą ir pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą;
 • adresą korespondencijai (jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu);
 • telefono numerį;
 • elektroninio pašto adresą.

Duomenų gavėjai

Šiuos aukščiau nurodytus asmens duomenis mes galime atskleisti mūsų pasitelktiems sutarčių vykdymui asmenims (paslaugos subtiekėjams, darbų atlikimo subrangovams).

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jei mes negausime šių aukščiau nurodytų asmens duomenų, mes negalėsime sudaryti atitinkamos sutarties ir (ar) teikti atitinkamų paslaugų, atlikti darbų.

Asmens duomenų tvarkymas įsiskolinimo valdymo tikslais

Duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis

Duomenų subjektui uždelsus apmokėti už suteiktas paslaugas ar prekės, mes duomenis apie jo įsiskolinimą, taip pat atitinkamus aukščiau nurodytus jo duomenis tvarkysime tam, kad galėtume imtis veiksmų tokio įsiskolinimo atgavimui. Be to, mes ir (arba) mūsų vardu veikiantis duomenų tvarkytojas galės gauti įsiskolinusio duomenų subjekto duomenis apie jo vardu registruotą turtą ir (ar) finansinius įsipareigojimus bei įsiskolinimus iš įvairių viešai prieinamų šaltinių (pavyzdžiui, iš VĮ „Registrų centras“ valdomo Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“ sausumos transporto priemonių registro duomenų bazės ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas įsiskolinimo valdymo tikslais yra pagrįstas mūsų interesu ir teise pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus dėl mums priklausančio užmokesčio už suteiktas paslaugas, prekės ar atliktus darbus atgavimo ir nepriklauso nuo duomenų subjekto sutikimo ar nesutikimo. Todėl, duomenų subjektui pareiškus savo nesutikimą dėl jo duomenų tvarkymo šiais tikslais, jis gali būti neįvykdytas.

Duomenų gavėjai

Duomenų subjektui uždelsus sumokėti už paslaugas, jo asmens duomenis mes galime atskleisti skolų administravimą vykdantiems ir (arba) jungtines skolininkų rinkmenas tvarkantiems subjektams.

Automatizuotas sprendimų priėmimas

Duomenų subjektui uždelsus atsiskaityti su mumis už paslaugas, sprendimas, susijęs su skolos administravimo veiksmais (dėl atitinkamų pranešimų duomenų subjektui siuntimo, atitinkamų duomenų pateikimo skolų administravimą atliekantiems subjektams ir kt.) mūsų tvarkomų duomenų pagrindu gali būti priimtas automatizuotai.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis

Duomenų subjektui sutikus (užpildžius atskirą formą), jo elektroninio pašto adresas gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų subjektas gali bet kada nesutikti arba atšaukti savo sutikimą naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektui nesutikus naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba tokį sutikimą atšaukus, jo duomenys tokios rinkodaros tikslais nebebus tvarkomi, tačiau duomenų subjektas nepraras galimybės naudotis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Su lankymusi interneto svetainėje susijusius duomenis

Savo interneto svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies), turėdami tikslą pagerinti naršymo mūsų interneto svetainėje kokybę, turėti statistinius ir rinkodarai skirtus duomenis. Šiuo tikslu duomenų subjektams lankantis mūsų interneto svetainėje mes renkame šiuos duomenis:

 • įrenginio, iš kurio prisijungta prie interneto svetainės, IP adresą;
 • svetainės naudojimo kalbos pasirinkimą.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų partneriams, pasitelktiems mūsų interneto svetainės priežiūrai ir vystymui, statistinių duomenų apdorojimui.

Sutikimo tvarkyti duomenis nedavimo arba atšaukimo pasekmės

Duomenų subjektas gali nesutikti su slapukų naudojimu jo atžvilgiu, o tokį sutikimą davęs – bet kada jį atšaukti. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

Neleidus naudoti slapukų arba juos ištrynus, gali pailgėti naršymui interneto svetainėje reikalingas laikas, taip pat gali nebebūti galimybės pasinaudoti kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų interneto svetainėje

Mūsų interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už duomenų, kuriuos surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Apie tokių duomenų privatumo apsaugą duomenų subjektas turi pasidomėti pas atitinkamas trečiąsias šalis, kurių svetainėmis ar paslaugomis naudojasi.

Kaip ilgai mes tvarkome duomenis?

Mes asmens duomenis tvarkome tiek kiek to reikalauja galiojantis teises aktai ir šių duomenų poreikis įmonės komercinei veiklai užtikrinti.

Pasibaigus duomenų tvarkymo terminams ir duomenų subjektui pareikalavus, mes duomenis ištriname, kad jų negalima būtų atgaminti arba pakeičiame taip, kad jų nebūtų galima susieti su konkrečiu fiziniu asmeniu.

Kam mūsų tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti?

Mūsų tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų pasitelktiems sutarčių su duomenų subjektais vykdymui asmenims (paslaugų subtiekėjams, subrangovams ir pan.). Šiuo atveju mes atskleisime tik tiek asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai (darbams) atlikti.

Uždelsus atsiskaityti už mūsų suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar pateiktas prekes atitinkami asmens duomenys gali būti atskleisti skolų administravimą vykdantiems ir (arba) jungtines skolininkų rinkmenas tvarkantiems asmenims.

Teisės aktų nustatyta tvarka mes galime būti įpareigoti atskleisti duomenis kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms (pavyzdžiui, VMI, policijai, teismams, draudimo bendrovėms).

Kaip mes užtikriname mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą?

Siekdami apsaugoti mūsų tvarkomus duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ar neteisėto pakeitimo, mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines priemones. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad jokios organizacinės ir (ar) techninės priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo.

Kokias teises turi Duomenų subjektai?

Mes įsipareigojame gerbti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų subjektų teises:

 • žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti

asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus

(išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 • reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
 • į duomenų perkėlimą;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
 • kitas asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų nustatytas teises.

Bet kokį su asmens duomenų tvarkymu susijusį prašymą duomenų subjektas gali pateikti mums elektroniniu paštu info@hitech.lt arba atsiuntęs prašymą pašto siunta ar atvykęs į mūsų biurą žemiau nurodytu adresu.

Į visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius prašymus mes įsipareigojame Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka atsakyti per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Kaip įgyvendinti Teisę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo?

Dėl savo teisių tvarkant asmens duomenis įgyvendinimo duomenų subjektas bet kada gali kreiptis į mus elektroniniu paštu info@hitech.lt.

Kiekvienas duomenų subjektas bet kada turi teisę apskųsti mūsų vykdoma jo duomenų tvarkymą, pateikdamas skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 2712804, faks. 8 5 2619494, el. paštas ada@ada.lt,www.ada.lt). Kita vertus, mes branginame kiekvieną savo klientą, todėl norime paskatinti duomenų subjektus, iškilus bet kokiems klausimams ar abejonėms, susijusiems su jų duomenų tvarkymu, nedvejojant iš pradžių kreiptis į mus.

Mūsų kontaktai

UAB „Hitech“
Adresas Terminalo g. 3, Biruliškių k., Kauno raj., Lietuvos Respublika Tel. + 370 37323271
El. pašto adresas info@hitech.lt

 

Scroll to Top